Statut

Załącznik do Uchwały Nr LII/384/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.

STATUT SOŁECTWA ZALASOWA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Zalasowa, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego przekazanych mu
do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad działalnością jego organów, przez
organy Gminy.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2
niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Zalasowa,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Zalasowa,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa Zalasowej,
9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa
Zalasowa.

§ 3.

1. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Zalasowa, której ogół mieszkańców stanowi
samorząd tej wsi.
2. Sołectwo Zalasowa jest jednostką pomocniczą Gminy Ryglice.
3. Sołectwo Zalasowa obejmuje obszar 2 681 ha.
4. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do niniejszego Statutu. 2
5. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami i mieszkańcami Gminy, tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Ryglice.

§ 4.

Samorząd mieszkańców Sołectwa Zalasowa działa na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.

Rozdział II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 5.

1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom
udziału w realizacji zadań Gminy.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy, w sprawach o zasadniczym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
3) podejmowanie innych czynności i działań.
3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw
określonych niniejszym Statutem.

§ 6.

Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,
wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku,
kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
rodzinnego oraz wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie na rzecz niepełnosprawnych
mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji
prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji samodzielnych przedsięwzięć
z własnym wkładem organizacyjnym i finansowo-materiałowym.

§ 7.

Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską
konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków
dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 8.

Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może wyrażać opinię w sprawach:
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa
i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy
Sołectwa,
2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg i ulic
oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych,
3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej,
sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa.

§ 9.

Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w zarząd na zasadach bieżącego
korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami
Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

Rozdział III

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 10.

1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 4

§ 11.

1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach istotnych
dla Sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących tworzenia, łączenia,
podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy
sołectwa oraz przekazanie lub odebranie Sołectwu składników majątkowych
należących do Gminy jako właściciela,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy
o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ gminy,
3) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu
widzenia interesów Sołectwa,
5) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12.

1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są
stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
2. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu
Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.

§ 13.

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane do końca kwietnia danego
roku. Drugie zebranie winno odbyć się w terminie do końca września danego roku.
2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza,
Rady Sołeckiej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców uprawnionych do
udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 14 dni od
daty złożenia wniosku.
3. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia Radę Miejską i Burmistrza, podając
miejsce i termin Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
4. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator zwołania zebrania.

§ 14.

1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys
zawiadamia mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie 5
krótszego terminu. Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku braku quorum
w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 230 uprawnionych.
3. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust. 2 liczba mieszkańców, Sołtys
wyznacza II termin Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 15.

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 16.

1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju podczas obrad i głosowania.
2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie
wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 17.

1. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedłożony przez Przewodniczącego obrad
lub dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
2. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez osobę wybraną przez Zebranie
Wiejskie lub pracownika Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania, opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz
z adnotacją o sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu Wiejskim.

§ 18.

1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących w Zebraniu
Wiejskim, w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić o tajności głosowania na
wniosek 1/4 uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i ogłasza je na terenie Sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty.

§ 19.

1. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.
2. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

§ 20.

1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami
prawa i uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej,
9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami
finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania i akceptowanie
dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków
i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych
należności,
11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców
wymagają przepisy prawa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących
przepisów, m. in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom
żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym, protokołów z Zebrań Wiejskich
i posiedzeń Rady Sołeckiej oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego utrzymania dróg.
3. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu
Miejskiego w terminie 14 dni od odbytego zebrania. Dokumentacja jest przechowywana w
teczce sołectw prowadzonych przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego.
4. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość oryginalnej dokumentacji do Urzędu
Miejskiego w celu archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie 30 dni od
zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom co najmniej raz w roku na Zebraniach
Wiejskich sprawozdanie ze swojej działalności.
6. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze inwestycji gminnych realizowanych na terenie
sołectwa.
7. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy.
8. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza.
9. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach sołtysów, Sołtys zgłasza wnioski w imieniu
Zebrania Wiejskiego lub Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem doradczym.

§ 21.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 22.

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka liczy 3 – 5 osób. Decyzję o liczbie członków Rady Sołeckiej podejmuje
Zebranie Wiejskie.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 23.

1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter
uchwałodawczy, opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem
rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu
mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
6) wyraża opinie w sprawach własności lub użytkowania składników majątkowych
znajdujących się na terenie Sołectwa.

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im Sołtys. W przypadku nieobecności
Sołtysa, zebraniom przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
2. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni Rady Miejskiej z okręgu,
w którym leży Sołectwo. W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone osoby,
w szczególności przedstawiciele władz Gminy.
3. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół, który winien spełniać wymogi
określone w § 17 ust. 2.
4. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa.
5. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba prowadząca posiedzenie w jego
zastępstwie oraz protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady
Sołeckiej.
6. Rada Sołecka może podejmować uchwały w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy co
najmniej 1/2 jej członków.
7. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej w sprawach podejmowanych uchwał oraz składanych
wniosków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Rozdział IV

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 25.

1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie 8
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje
czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają, prawo zgłaszać mieszkańcy
sołectwa. Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa
i członka Rady Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze losowania.
W losowaniu mają prawo uczestniczenia kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów
wyborczych.

§ 26.

1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza Rada Miejska
w terminie 3 miesięcy od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy oraz
szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
2. Wybory przeprowadzają:
1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
3. Obwodem głosowania jest sołectwo.
4. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród pracowników samorządowych.
W skład komisji wchodzi z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Miejską.
5. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest spośród wyborców, zamieszkujących na
terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład komisji
wchodzi z urzędu pracownik samorządowy.
6. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin
z wyłączeniem działalności finansowej.
7. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych
stosowanych przy wyborach do rad gmin.

§ 27.

1. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu jej odwołania w trybie referendum
gminnego nie powodują obowiązku dokonania wyborów do organów Sołectwa.
2. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe organy Sołectwa sprawują swoje
funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa

§ 28.

Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie z wydaniem nowo wybranym organom
dokumentacji, pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego
Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 29.

1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą
być odwołani przed upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa, 9
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w § 36 ust. 2.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20 mieszkańców Sołectwa,
uprawnionych do głosowania w Zebraniu Wiejskim,
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać uzasadnienie oraz podpisy
uprawnionych. Wnioski bez uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do Burmistrza.
5. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym wniosek zostanie poddany pod
głosowanie, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba, której wniosek dotyczy, została
prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na Zebranie bez usprawiedliwienia.
7. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
8. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna.
9. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej.

§ 30.

1. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej może nastąpić wyłącznie na wniosek
Sołtysa.
2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 31.

1. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed upływem kadencji nie jest równoznaczna
z rezygnacją całej Rady Sołeckiej.
2. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo jego śmierci, Rada Miejska ogłasza
przedterminowe wybory, w terminie jednego miesiąca od daty odwołania, rezygnacji lub
śmierci Sołtysa. Kadencja organów Sołectwa wybranych w wyborach przedterminowych trwa
do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, gdy data wyborów przedterminowych
przypadałaby w okresie krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji organów Sołectwa.
W tym przypadku Burmistrz powierza pełnienie obowiązków jednemu z członków Rady
Sołeckiej.

§ 32.

1. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub całego jej składu, na wniosek Sołtysa
Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w terminie jednego
miesiąca od daty złożenia rezygnacji lub odwołania.
2. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają się w trybie określonym w niniejszym
rozdziale.

Rozdział V

ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO

§ 33.

Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach
określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach ogólnie obowiązujących
w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

§ 34.

1.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni w budżecie gminy środki stanowiące
fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne
gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju
gminy.
2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
3. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć
określonych we wniosku sołectwa składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

§ 35.

Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w trybie § 33 należy do
Sołtysa.

§ 36.

1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na
podstawie przedstawionego sprawozdania.

§ 37.

1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu.
2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego sołectwu w zarząd mienia
stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
4. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Radę Sołecką mogą być przeznaczane
na realizację zadań Sołectwa.

§ 38.

Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 39.

Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany przeznaczenia mienia uzależnione są od
zgody Rady Miejskiej.

Rozdział VI

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 40.

1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.
2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej przeprowadza Komisja
Rewizyjna lub inna Komisja Rady Miejskiej upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze
odrębnej uchwały.
4. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności
kontrolnych w jego imieniu.
5. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących
funkcjonowania Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia
pozostających we władaniu Sołectwa.

§ 41.

1. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie,
zakresie i czasie trwania kontroli.
2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub wskazanego przez niego członka Rady
Sołeckiej).
3. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz
Sołtys (lub wskazany przez niego członek Rady Sołeckiej). W protokole przedstawia się
dokładnie stan faktyczny, wnioski i zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wraz
z protokołem Burmistrzowi, Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
5. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć
zastrzeżenie skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
6. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
7. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu kontrolującego.

§ 42.

1. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia
ich podjęcia.
2. Burmistrz kontroluje przedstawione uchwały Zebrania Wiejskiego według kryteriów,
o których mowa w § 40 ust. 2.
3. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał Zebrania Wiejskiego Burmistrz
przedstawia te uchwały Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym wnioskiem
w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
4. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych
z prawem. Wstrzymanie wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku
Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
5. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę Zebrania Wiejskiego na najbliższej
sesji.

§ 43.

1. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego naruszania prawa przez Sołtysa Rada
Miejska, z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po uprzednim wysłuchaniu
zainteresowanego zawiesić Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy jego
odwołania przez Zebranie Wiejskie.
2. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa na sesji nie wstrzymuje możliwości
jego odwołania.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

§ 45.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu Gminy Ryglice.