List do mieszkańców Gminy Ryglice

Drodzy mieszkańcy Gminy Ryglice.

Polska jest naszym wspólnym dobrem. Żyjemy na co dzień w swoich środowiskach lokalnych, naszych małych ojczyznach, gdzie staramy się realizować podstawowe potrzeby konieczne do egzystencji i dalszego życia. Wybory, które odbędą się 16 listopada to czas, który pozwoli nam wybrać drogę i kierunek rozwoju funkcjonowania osobistego i lokalnej społeczności.
Decydując się na kandydowanie w wyborach na burmistrza Gminy Ryglice brałem pod uwagę swoje doświadczenie w pracy społecznej zdobyte przez ponad 30 lat. Pełniłem różne funkcje, będąc tym samym jednym z głównych reformatorów sceny gospodarczo-politycznej w naszej Gminie. Moja decyzja jest świadoma, głęboko przemyślana i konsultowana w różnych gronach. Prowadząc działalność gospodarczą zdobyłem duże doświadczenie praktyczne, dlatego zostając burmistrzem chciałbym wprowadzić trochę przedsiębiorczości w działaniu Urzędu. Pełniąc różne funkcje społeczne zawsze byłem blisko Was, widząc codzienne trudy z jakimi się zmagacie. Aby spojrzeć od strony teoretycznej na problemy społeczeństwa i gospodarki kontynuuję studia w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University –kierunek: Zarządzanie.
Uważam, że napisanie pięknego programu wyborczego, nie jest najważniejszym zadaniem kandydata aspirującego na stanowisko burmistrza. Za taką osobą powinny iść osiągnięcia. Sądzę, że jestem przykładem do tego stwierdzenia. Pełniłem funkcję radnego przez 14 lat, sołtysa 15 lat, działałem w różnych komitetach społecznych. Będąc członkiem Izby Rolniczej znam problemy rolników, sam uprawiam rolę. Dzięki prowadzeniu własnej działalności znam problemy przedsiębiorców, a jako były członek zarządu Urzędu Pracy problem bezrobocia. Znam problemy osób potrzebujących i samotnych, z którymi spotykam się nie tylko na corocznych spotkaniach wigilijnych czy balach charytatywnych.
„Służyć Mieszkańcom” to nazwa Komitetu Wyborczego dokładnie określająca jaki kierunek wybieram ubiegając się o stanowisko burmistrza. Funkcja burmistrza to służba dla drugich poprzez wspólne podejmowanie decyzji, słuchanie mieszkańców, spotkania, konsultacje społeczne, wspólne analizy.
Cieszy mnie fakt, że duża liczba osób zdecydowała się startować jako kandydaci na radnych. Gratuluję wszystkim odwagi i decyzji. Są to wspaniałe osoby: mieszanka doświadczenia i młodości, posiadający wykształcenie w różnych kierunkach i specjalnościach. Zapewne przyczyni się to do pozytywnego funkcjonowania Urzędu i Rady Miejskiej.

W swoich planie działania chciałbym zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
• utworzenie sprawnego centrum obsługi w Urzędzie Miejskim poprawiając tym samym jakość świadczonych usług, dostępność burmistrza, kompetencje pracowników i poziom obsługi;
• dbałość i troska o mieszkańców poprzez stały kontakt, życzliwą i jasną komunikację, wyjście do mieszkańców i „w teren”, reagowanie na potrzeby i głosy społeczeństwa, organizację spotkań, na których będą omawiane plany, potrzeby i wnioski – to wszystko przyczynić się ma do podejmowania odpowiednich działań i decyzji;
• utworzenie zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł krajowych czy unijnych – co pociągnie za sobą rozwój infrastruktury, oświaty, turystyki i przyspieszy rozwój naszej gminy;
• dalszą pracę nad estetyką każdej miejscowości poprzez budowę chodników, oświetlenia, tworzenie przestrzeni rekreacyjnych i wypoczynkowych;
• poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej, dbałość o właściwy stan dróg, chodników, parkingów;
• szersze udostępnienie bazy kulturowej (w tym dla młodzieży), podjęcie działań w celu efektywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez wspieranie kultury i sportu oraz łatwiejszego dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych;
• jak trudnym tematem jest dziś oświata – ulepszenie systemu zarządzania, który pozwoli na zmniejszenie kosztów, a zarazem podniesie jakość pracy i nauczania. Stworzenie szerokiego gremium składającego się z członków Komisji Oświaty, grona nauczycielskiego, komitetów rodzicielskich, sołtysów, członków Rad Sołeckich, które odegra dużą rolę w podejmowaniu istotnych decyzji. Wspieranie oświaty poprzez poprawę bazy dydaktycznej, doradztwo w wyborze profilu szkoły, dostosowując do przyszłego zawodu i odpowiedniego kierunku studiów;
• wykorzystanie istniejącego zaplecza szkolno-dydaktycznego do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, rozwijanie pasji i zainteresowań, tworzenie możliwości zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia umiejętności dla różnych grup wiekowych;
• pomoc dla uzdolnionej młodzieży poprzez fundusze stypendialne;
• pomoc w prowadzeniu stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych działających dla dobra mieszkańców, osób potrzebujących i znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych;
• działalność OSP – zakup niezbędnego wyposażenia, remont i modernizacja budynków celem udzielania natychmiastowej skutecznej pomocy w różnych sytuacjach losowych;
• pomoc, zwłaszcza osobom młodym, w zakładaniu i rozwijaniu własnych działalności gospodarczych, wspieranie przedsiębiorczości, umożliwienie i ułatwienie zakładania firm o różnych profilach;
• ceniąc osiągnięcia obecnych władz , a także moją bliską współpracę z Panem Starostą dążyć będę do podejmowania wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie i lepsze wykorzystanie środków finansowych;
• szybkie i sprawne dokończenie inwestycji rozpoczętych w naszej Gminie np. wodociągi, kanalizacja.

Szanowni Państwo.
Jak już wspominałem można napisać jeszcze wiele poruszając różne tematy. Myślę, że nakreślając wstępnie kierunek i drogę jaką obieram przedstawiając powyższy program, trafię do Was, by służyć i wspomagać uczciwą, sumienną, skuteczną pracą.

Władysław Olszówka