Inwestycje

Rok 2011

Obejmując funkcję Sołtysa zastałem Urząd Miejski w Ryglicach z zadłużeniem xorderbrides w kowocie 11 mln 809 tysięcy i zaległymi zobowiązaniami na około 2 mln zł. W projekcie budżetu Gminy Ryglice nie zabezpieczono dla miejscowości Zalasowa żadnych środków na inwestycje. Pozostał nam jedynie Fundusz Sołecki w kwocie 73.220zł który został zatwierdzony Uchwałą Zebrania Wiejskiego w dniu 06.03.2011r.

- 15 000 zł przeznaczono na estetykę wsi – uzupełnienie znaków z nazwami ulic, montaż fontanny
- 14 000zł chodnik przy ul. Karpackiej
- 2 000zł przepusty
- 30 000 zł zakup kruszywa na drogi
- 10 000 czyszczenie rowów
- 2 200 organizacja Dożynek Wiejskich

  vchiefessays.net orderbrides

 1. Naprawa monitoringu
 2. Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę chodnika przy ulicy Karpackiej
 3. Zgłoszono do wykonania chodnik przy ulicy Tuchowskiej
 4. Zorganizowano Dożynki Wiejskie
 5. Uczestnictwo w Dożynkach Gminnych w Ryglicach
 6. Wykonano rowy przy drogach gminnych
 7. Wykonanie protokołów z pomiarami i opisami dróg dotyczących skutków powodzi
 8. Wywóz kruszywa na drogi gminne z Funduszu Sołeckiego a także z dodatkowych środków przeznaczonych przez Panią Burmistrz
 9. Zabezpieczono środki w kwocie 60.000 zł na wykonanie projektu dotyczącego termomodernizacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalasowej
 10. Wydatkowano środki w kwocie 63.345 zł na doposażenie sali gimnastycznej ; 67.329 nowe boisko
 11. Przebudowa ul. Mieszka I – 63.866 zł
 12. Zabezpieczono żużel na drogach gminnych na okres zimowy
 13. Wniosek o wykonanie mostu na ul. Krasińskiego
 14. Wniosek o wprowadzenie zakazu zatrzymywania i postoju przy ul. Kościelnej od ul.Mickiewicza do ul.Tarnowskiej a także zakazu wjazdu samochodów po wyżej 3,5 tony na parking przy budynku „Pałac pod Dębami”
 15. Wniosek o ewidencje dróg gminnych w miejscowości Zalasowa
 16. Wniosek o zwiększenie Funduszu Sołeckiego na 2012r. – fundusz zwiększono o 64.000zł
 17. Pismo z prośbą o wykonanie mostu na rzecze płynącej przez ul. Kochanowskiego
 18. Wniosek o podjęcie działań remontowych remizy OSP Zalasowa znajdującej się w budynku „Pałac pod Dębami”
 19. Zebranie Wiejskie w dniu 18.09.2011r. przyjęło Uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego : 2.200.74 zł: dożynki, nagrody, jadło regionalne, kruszywo oraz 15.00 zł z pozycji „poprawa estetyki wsi” na wykonanie projektu fontanny
 20. Wniosek o wykonanie mostu na ul. Krótkiej- most wykonano
 21. Zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych

Rok 2012

 1. Wykonanie dokumentacji z pracownikami Urzędu Miejskiego dotyczącej remontów mostów i regulacji rzek w związku z programem RZGW „Górna Wisła”
 2. Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego na 2012r. :
  • 7 000 zł na zakup na zabezpieczenie poboczy
  • 17 000 zł czyszczenie rowów
  • 3 000 zł koszenie rowów
  • 57 000 zł zakup kruszywa na drogi
  • 10 000 zł projekt chodnika przy ul. Kościelnej
  • 3 000 zł zakup kruszywa na drogi gminne
 3. Remont i termomodernizacja budynku szkoły – wymiana okien, drzwi, wymiana dachu, remont kamer
 4. Wykonanie placu zabaw dla dzieci z projektu „Radosna Szkoła”
 5. Częściowy remont „Pałacu pod Dębami”: garaż OSP, balkon, drzwi oraz Sołtysówka
 6. Wykonanie kanalizacji od strony południowej, ul. K. Wielkiego oraz strona Zachodnia i Północna
 7. Wykonanie asfaltu na ul. Św. Walentego, Piastowskiej, Mickiewicza, Mieszka I
 8. Projekt na wykonanie fontanny – przetarg już się odbył
 9. Zakup drzewek i kwiatów dla poprawy estetyki w centrum wsi
 10. Zorganizowanie Dożynek Wiejskich
 11. Udział w Dożynkach Gminnych
 12. Udział w konkursie na Najpiękniejszy Ogród
 13. Wykonanie rowów przy drogach gminnych ok. 2300m
 14. Wykonanie trzech mostów na ulicy Krasińskiego
 15. Wywiezienie kruszywa o ilości 648 ton
 16. Naprawa monitoringu obejmującego centrum wsi po uderzeniu pioruna w czerwcu
 17. Uzyskano pozwolenie na wykonanie fontanny przy budynku „Pałac pod Dębami”
 18. Wykonanie legalizacji i przejęcie niektórych dróg na własność gminy
 19. Przyjęto podział środków Funduszu Sołeckiego na 2013r. Kwotę 27 223 zł przeznaczono na zakup i wywóz kruszywa na drogi gminne wsi Zalasowa
 20. Wykonanie zjazdu z ul. Mieszka I do ulicy Kazimierza Wielkiego
 21. Wywóz żużla na drogi gminne
 22. Przetarg na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym
 23. Zorganizowanie Spotkania Opłatkowego dla osób starszych i samotnych

Rok 2013

 1. Wykonano przetarg na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 2. Przeprowadzenie uroczystości 120-lecia OSP Zalasowa w dniu 11.05.2013r.
 3. Przyjęto „Plan Odnowy Miejscowości Zalasowa na lata 2013-2014″.
 4. Wykonanie ocieplenia i elewacji zewnątrz, a także izolacji piwnic na starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 5. Wykonanie przetargu na wywóz kruszywa na drogi gminne – 320 ton, prace wykonano
 6. Wykonanie przetargu na wykonanie rowów na drogach gminnych około 1300m,prace wykonano
 7. Wykonanie przetargu na oświetlenie ul. Zielonej,oświetlenie wykonano
 8. Wykonanie przetargu na chodnik przy ul. Karpacka,chodnik wykonano
 9. Wykonanie przetargu na budowę fontanny przy budynku „Pałac pod Dębami”
 10. Przygotowujemy do zalegalizowania i przejęcia następujące drogi:
  a) droga na Radziszewskiego od ul. Słowackiego
  b) droga na Usarz od ulicy Jagiełły
  c) droga na Filipa od ulicy Jagiełły
  d) droga na Uniszową od ulicy Piastowskiej
  e) ulica Krótka
  f) droga na Ustronie
  g) droga na Papugę od ulicy Zielonej
 11. Wykonanie asfaltu na ul. Jagiellońskiej środki zostały zwrócone ponieważ droga przebiega w innym miejscu w rzeczywistości niż na mapach/środków tych nie można było wykorzystać na inną drogę ponieważ była to dotacja celowa/ droga ta została ujęta w pierwszej kolejności na 2014r.
 12. Wykonano przetarg na wykonanie /połączenie/asfaltu ul.Mieszka ,pracę wykonano
 13. Przeprowadzono przetarg na wywóz kruszywa na drogi gminne z oszczędności funduszu sołeckiego w ilości 107 ton, prace wykonano
 14. Kontynuowano prace kanalizacyjne strona zachodnia i północna
 15. Wykonano poprawę oraz łatania dróg
 16. Naprawiono hejnał na budynku „Pałac pod Dębami”

Rok 2014

 1. Prowadzone są dalsze prace przy kanalizacji – strona zachodnia i północna oraz strona południowo-wschodnia
 2. Dokonywane jest dalsze regulowanie dróg.
 3. Wykonywane są prace w Zespole Szkolno-Przedszkolnym które mają na celu dostosowanie szkoły do przepisów przeciwpożarowych.
 4. Zostały podjęte działania celem budowy chodnika na ulicy Kościelnej.
 5. Wywieziono 220 ton kruszywa na drogi gminne, wykonano rowy, naprawiono drogi gminne (łatanie dziur) oraz wykoszono pobocza przy tych drogach.
 6. Zalegalizowane ulicę Jagiellońską, wykonano projekt, a także odbył się przetarg na wykonanie masy bitumicznej. Umowa została podpisana
 7. Wykonano projekt na ulicę Tuwima. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie masy bitumicznej.
 8. Trwają prace wykończeniowe przy budowie fontanny.
 9. Wykonano masę bitumiczną na ulicy Jagiellońskiej i oddano do użytku
 10. Wykonano przetarg na wykonanie wodociągu – drugi etap, obecnie trwają pracę przy tej inwestycji.
 11. Wykonano naprawę drogi – ul. Norwida